RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych pacjenta.


Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych pacjentów jest :

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o.   z siedzibą w Gdyni, ul. Traugutta 9

Źródło pozyskiwania danych – bezpośrednio od pacjentów lub opiekunów prawnych

Zakres przetwarzanych danych

Od pacjentów pozyskiwane są dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), adres zamieszkania,  aby móc zweryfikować ich tożsamość przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

Podczas świadczenia usług zdrowotnych tworzona jest dokumentacja medyczna pacjenta, w której odnotowane są wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności są tam informacje o stanie zdrowia pacjenta jak również mogą znaleźć się informacje o nałogach czy preferencjach seksualnych. Informacje te są gromadzone, jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy procesu leczenia. Dodatkowe informacje tj. nr telefonu lub a-mail są pozyskiwane po udzieleniu zgody przez pacjenta

Cel przetwarzania danych

W celu udzielania Pani świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie obowiązku z art. 15 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

W celu przekazania Pani danych do Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie obowiązku z art. 188 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

W celu gromadzenia Pani danych osobowych na podstawie obowiązku wynikającego z art. 189 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

W celu gromadzenia Pani danych osobowych w bazie danych systemu informacji na podstawie obowiązku wynikającego z art. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1845 z późn. zm.), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

Ponieważ jest to niezbędne do ochrony Pana(i) żywotnych interesów w postaci prawa do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, prawa do informacji o swoim stanie zdrowia, prawa do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, prawa do dostępu do dokumentacji medycznej (art. 6, 9, 15, 23, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO);

W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o. zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Odbiorcy danych

Do Pani(a) danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o. (podmioty przetwarzające), np. laboratoria analityczne, inne szpitale i gabinety lekarskie, firmy prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.

Przekazywanie danych do Państw

Dane osobowe pacjentów nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych

Pani(a) dane osobowe wynikające z udzielania świadczeń opieki zdrowotnej będą przetwarzane przez okres zgodny z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.), określający okres archiwizacji dokumentacji medycznej tj.: co do zasady przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

2) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;

3) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

3) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 

a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,

b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;

4) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Zgoda na podanie danych osobowych

Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 189 ust. 2 ustawy o o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.) i stanowi warunek udzielenia świadczenia

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach ochrony własnych danych – mailem IOD@czpgdynia.pl lub telefonicznie – Marcin Urbanowicz nr tel. 14 6535229 (10:00-14:00).

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Cennik usług Centrum Zdrowia Psychicznego w Trójmieście

Opłata za wykonanie ksero – 0,32zł.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem usług i konsultacji naszej przychodni psychiatrycznej i psychologicznej oraz poradni seksuologicznej.

Cennik dotyczy osób nieubezpieczonych i nieposiadających skierowania.

1. Porada psychiatryczna
Porada seksuologiczna
Porada psychologiczna
110 zł
110 zł
110 zł

2.

Wizyta domowa psychiatry 150 zł + koszt dojazdu

3.

Wydanie pisemnego zaświadczenia   20 zł

4.

Wykonanie ksero (za 1 stronę A4) 0,32 zł

5.

Psychoterapia małżeńska/rodzinna 120 zł

6.

Psychoterapia indywidualna 120 zł

7.

Badanie intelektu 150 zł

8.

Badanie organiczne CUN 110 zł

9.

Badanie osobowości 110 zł

10.

Wizyta domowa psychologa 150zł + koszt dojazdu

11.

Wizyta domowa pielęgniarki 120 zł + koszt dojazdu

12.

Zastrzyk dożylny   25 zł

13.

Zastrzyk dożylny w domu 135 zł + koszt dojazdu

14.

Zastrzyk domięśniowy   15 zł

 15.

Zastrzyk Zypadhery   35 zł

16.

Zastrzyk domięśniowy w domu 125 zł + koszt dojazdu

17.

Fototerapia 30 minut   25 zł

Jak wygląda wizyta u psychiatry?

W czasie wizyty u psychiatry wszystkie informacje, jakie pacjent przekaże lekarzowi pozostaną tylko do jego wiadomości. Wbrew obawom osób, które nie korzystały z pomocy u psychiatry, wizyta nie jest niczym strasznym czy niebezpiecznym, nie wywoła ona ani nie pogorszy odczuwanych przez pacjenta objawów. Polega ona głównie na rozmowie, choć czasami potrzebne jest badanie fizykalne pacjenta lub poszerzenie diagnostyki o konsultację i testy psychologiczne, konsultację neurologiczną, czasem przydatne bywają badania laboratoryjne.

 

Czy potrzebuję skierowanie?

Czy potrzebuję skierowanie do psychiatry?
Lekarz psychiatra przyjmuje bez skierowania.

Czy potrzebuję skierowanie do seksuologa?
Do seksuologa nie jest wymagane skierowanie.

Czy potrzebuję skierowanie do psychologa?
Do  psychologa ( psychoterapeuty) jest wymagane skierowanie od lekarza mającego umowę z NFZ.